Põhikiri

Mittetulundusühing Eesti Oftalmoloogide Selts

Põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing Eesti Oftalmoloogide Selts, (edaspidi “Ühing”) on füüsiliste ja juriidiliste isikute ühiskondlik, vabatahtlik, demokraatlikel põhimõtetel tegutsev mittetulundusühing.
1.2. Ühingu tegevus rajaneb tema asutajate ning liikmete algatusel ja ühisel tegutsemisel, ühingu juhtkonna valitavusel ja valitud juhtide regulaarsel aruandlusel Ühingu liikmete ees. Pärast Ühingu asutamist edendavad tema tegevust Ühingu liikmed, noorliikmed, auliikmed ja sponsorid.
1.3. Ühing teeb koostööd riigi-, omavalitsus-, teadus- ja kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja liikumistega, loominguliste liitudega, samuti muude Ühingu tegevusest huvitatud asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega ning eraisikutega Eesti Vabariigis ja teistes riikides. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma nimetusega pitsat ning vajalikud arved pangas.
1.4. Ühingul on oma sümboolika.
1.5. Ühingu ametlikuks nimetuseks on:
· eesti keeles: mittetulundusühing Eesti Oftalmoloogide Selts
· inglise keeles: Estonian Society of Ophthalmology
1.6. Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik.

2. Ühingu eesmärgid ja tegevussuunad

2.1. Ühingu eesmärgiks on Eesti oftalmoloogide ühendamine ja nende ühiste huvide esindamine.

2.2. Ühingu tegevuse põhisuunad on:
· Ühingu liikmete huvide esindamine ja kaitsmine riigivõimu- ja valitsemisorganites, suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
· Ühingu liikmete esindamine suhetes muude organisatsioonide ja ühendustega nii Eesti Vabariigis kui ka välismaal;
· oftalmoloogia kui eriala arendamine;
· oftalmoloogia arengukontseptsiooni väljatöötamine arvestades Eesti Vabariigi vajadusi;
· oftalmoloogia-alase informatsiooni kogumine ja levitamine, s.h. reklaami- ja muude trükiste väljaandmine ja levitamine;
· oftalmoloogide kvalifikatsiooni tõstmine ja teadustöö stimuleerimine, silmaarstide sertifitseerimine;
· ravitöö metoodika koordineerimine silmaarstide erialase töö tõhustamiseks;
· täienduskoolituste korraldamine;
· Ühingu eetikakoodeksi kõigi liikmete poolt täitmise jälgimine .
2.3. Ühing teeb koostööd Eesti Vabariigi ja teiste riikide samalaadsete ühendustega.
2.4. Ühing võib välja anda ja avaldada oma tegevust kajastavaid sõnumeid trükis, samuti avaldada reklaambuklette ja muud vastavat kirjandust.
2.5. Ühing võib korraldada igasuguseid üritusi, mis ei ole vastuolus tema põhikirja ning Eesti Vabariigi seadusandlusega.
2.6. Ühing arendab majandustegevust sel määral, kui see on vajalik tema põhikirja eesmärkide saavutamiseks. Ühingu majanduslik tegevus ei või muutuda omaette eesmärgiks ja rikastumise allikaks. Kõik laekunud summad peavad olema suunatud põhikirjalise tegevuse arendamisele. Ühing ei taotle oma majandustegevuses tulu, saadud kasumit ei jagata Ühingu liikmete vahel.
2.7. Ühing võib oma nimel omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus, vahekohtus, tal on oma vara, iseseisev bilanss, pangaarved ja oma nimega pitsat. Ühing vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.
2.8. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega. Ühing valdab, kasutab ja käsutab iseseisvalt kogu talle kuuluvat vara: tal on õigus osta ja müüa, koormata piiratud asjaõigustega, anda üürile, rentida, kinkida, vahetada ning maha kanda amortiseerunud või moraalselt vananenud põhivahendeid.

3. Ühingu liikmeskond

3.1. Ühingu liikmeskonna moodustavad Ühingu liikmed, noorliikmed ja auliikmed.
3.2. Ühinguga võivad ühineda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes tunnustavad Ühingu põhikirja.
3.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu liikmete üldkoosolek. Ühingu uue liikme liikmelisus hakkab kehtima peale sisseastumismaksu tasumist. Ühingu liikmeskonnast võib igal ajal vabalt välja astuda, informeerides sellest kirjalikult Ühingu juhatust.
3.4. Liige arvatakse üldkoosoleku otsuse alusel ühingust välja:
· kui ta ei täida põhikirjas sätestatud kohustusi;
· Kui ta tekitab Ühingule otseselt või kaudselt materjaalset ja/või moraalset kahju .
Ajutiselt võidakse arvata üldkoosoleku otsuse alusel Ühingu liikmeskonnast välja 1 aasta jooksul liikmemaksu mittetasunu. Liikmestaatus ennistatakse, kui võlad Ühingu ees tasutakse 6 kuu jooksul alates liikmestaatuse peatamise kuupäevast.
Juriidilisest isikust Ühingu liiget esindab suhetes Ühinguga selle juht või juhi (juhtorgani) poolt nimetatud liikme esindamiseks täielikke volitusi omav isik.
3.5. Auliige on Ühingu üldkoosolekul selleks Eesti oftalmoloogias osutatud eriliste teenete eest valitud isik. Auliikmeks valimine ei eelda eelnevat Ühingu liikmeks olemist. Auliige ei maksa Ühingu liikmemaksu. Auliikmel on liikmega võrdsed õigused.
3.6. Noorliige on oftalmoloogia eriala omandav arst. Noorliikmeks vastuvõtmine toimub juhatusele kirjaliku sooviavalduse esitamise alusel. Noorliikme liikmemaks moodustab 1/2 kehtestatud liikmemaksust. Noorliikmel on liikmega võrdsed õigused ja kohustused.

4. Ühingu liikmete õigused

4.1. Ühingu liikmetel on õigus:
· esitada Ühingu liikmete hulgast esindajaid Ühingu juhtorganitesse, olla ise valitud ja võtta osa Ühingu teiste organite moodustamisest;
· esitada Ühingu organitele ettepanekuid ja arupärimisi;
· osaleda Ühingu poolt korraldatavatel üritustel;
· kasutada Ühingu sümboolikat vastavalt kehtestatud reglemendile;
· osaleda põhikirjas ettenähtud korras Ühingu majandustegevuses ja selle juhtimisel ning vabalt tutvuda igal ajal Ühingu dokumentatsiooniga.

5. Ühingu liikmete kohustused

5.1. Ühingu liikmed on kohustatud tunnustama ja täitma Ühingu põhikirja, tasuma liikmemaksu, täitma Eesti Vabariigi seadusi.

6. Ühingu juhtimine

6.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse juhatuse poolt kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolekust tuleb informeerida Ühingu liikmeid kirjalikult ja/või Ühingu veebilehel vähemalt üks kuu enne selle toimumist.
6.2. Ühingu erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse otsuse alusel või juhtudel, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 (üks kümnendik) Ühingu liikmetest kahe nädala jooksul.
6.3. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid kui sellel on esindatud vähemalt üle poole Ühingu liikmetest. Juhul, kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus ühe kuu jooksul kokku uue sama päevakorraga üldkoosoleku .
Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline vähemalt 20- liikmelise esindatuse korral.
6.4. Üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt hääletab vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) koosolekul osalenud Ühingu liikmetest. Igal Ühingu liikmel on üldkoosolekul üks hääl. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Ühingu liikme kirjaliku volituse alusel tema esindaja. Esindajaks võib olla ainult teine Ühingu liige.
6.5. Vajadusel võib läbi viia mõne põhikirja kohaselt üldkoosoleku pädevusse kuuluva küsimuse otsustamise kirjaliku hääletamise teel. Kirjaliku hääletamise korral loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletavad kõik Ühingu liikmed.
6.6. Üldkoosolek kinnitab Ühingu üldised tegevussuunad, juhatuse ja revisjonikomisjoni, eelnenud tegevusperioodi aruande.
Üldkoosolek annab juhendid liikmete sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kohta ning kõigis Ühingu tegevust puudutavates küsimustes.

Üldkoosolek:
· määrab Ühingu juhatuse liikmete arvu ja valib uue juhatuse;
· määrab kindlaks Ühingu põhikirjalise tegevuse suunad ja vormid;
· teeb muudatusi Ühingu põhikirjas ja kinnitab uue põhikirja;
· kuulab ära Ühingu juhatuse aruanded Ühingu tegevuse kohta;
· valib revisjonikomisjoni;
· kinnitab Ühingu aastaeelarve ja selle täitmise aruande;
· lõpetab Ühingu tegevuse;
· moodustab likvideerimiskomisjoni;
Ühingu üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid ka muudes Ühingu tegevust puudutavates küsimustes.

6.7. Üldkoosolek valib kolmeks aastaks Ühingu juhatuse.
6.8. Üldkoosoleku otsused on juhatusele täitmiseks kohustuslikud.
6.9. Juhatus juhib Ühingu tööd üldkoosolekute vahelisel ajal. Ühingu juhatus on 5 või 7 liikmeline.
6.10. Üldkoosolek valib juhatuse liikmete hulgast Ühingu presidendi. President valitakse korraga kolmeks aastaks. Lubatud valitavus on maksimaalselt kaks valimisaega järjest ja/või kolm vaheldumisi. Kui enim hääli kogunu ei saa president olla, saab selleks häältejärjestuses järgmine tingimustele vastav juhatuse liige.
6.11. Juhatus korraldab Ühingu rahaliste ja muude materiaalsete väärtuste kasutamist ja käsutamist järgnevalt:

· koostab Ühingu aastaeelarve ja esitab selle kinnitamiseks Ühingu üldkoosolekule;
· kontrollib Ühingu rahaliste vahendite kasutamist;
· annab oma tegevusest aru Ühingu üldkoosolekule;
· sõlmib Ühingu nimel lepinguid ;
· määrab kindlaks Ühingu liikmemaksude suuruse ja nende tasumise tähtajad ja korra vastavuses Ühingu üldkoosoleku juhenditele;
· kinnitab kõik Ühingu sisemist tegevust reglementeerivad eeskirjad ja juhendid (ametijuhendid, reglemendid jne.);
· kutsub kokku Ühingu liikmete üldkoosoleku Põhikirja punktides 6.1. ja 6.2. ettenähtud tähtaegadel ja korras;
· esindab Ühingut suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega nii Eesti Vabariigis kui ka teistes riikides.
6.12. Juhatus on otsustusvõimeline üle poole juhatuse liikmete otsustamises osalemisel. Juhatuse otsused võetakse vastu, kui poolt on antud üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmete häältest.
6.13. Juhatus on üldkoosoleku ees aruandekohustuslik. Juhatuse koosoleku kutsub kokku Ühingu president, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.
6.14. Ühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada juhatuse volitatud liige.

7. Ühingu vara ja finants- ning majandustegevus

7.1. Ühingu varaks on temale kuuluvad materiaalsed väärtused ja rahalised vahendid, mille moodustavad:
· sisseastumis- ja liikmemaksud (määratakse Ühingu juhatuse poolt);
· majandustegevusest saadav tulu;
· juriidiliste ja üksikisikute vabatahtlikest annetustest saadud tulu;
· muud laekumised.
7.2. Ühingu liikmetel ei ole õigust Ühingu varale. Ühingul ei ole õigust liikmete varale.
Ühing ei kanna vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna vastutust Ühingu varaliste kohustuste eest.
7.3. Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril samal aastal.
7.4. Ühingu vara kasutatakse:
· Ühingu töö korraldamiseks;
· lepinguliste tööde eest tasumiseks;
· Ühinguga töösuhetes olevate isikute töö tasustamiseks;
· põhivahendite ja muu vara soetamiseks;
· erifondide moodustamiseks;
· vajaduse korral Ühingu liikmetele materiaalse abi osutamiseks (vastavalt juhatuse otsusele)
· vajadusel sihtotstarbeliste fondide moodustamiseks.
7.5. Ühingu raamatupidamist teostatakse vastavuses Eesti Vabariigis kehtiva seadusandlusega. Ühingu üldkoosoleku otsusega võidakse Ühingus kehtestada nn. raamatupidamislikud sise-eeskirjad.

8. Revisjon

8.1. Ühingu tegevuse kontrollimiseks valitakse üldkoosoleku poolt kaheks aastaks kaheliikmeline revisjonikomisjon, mis kontrollib arvestusaasta dokumentatsiooni ning finantsmajanduslikku tegevust. Komisjon valib oma koosseisust esimehe. Vajadusel tellitakse sõltumatu audit.
8.2. Revisjon viiakse läbi Ühingus mitte harvem kui üks kord aastas.

9. Ühingu tegevuse lõpetamine

9.1. Ühingu tegevuse lõpetamise otsustab Ühingu üldkoosolek. Vastav otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab vähemalt ¾ (kolm neljandikku) Ühingu liikmetest. Ühingu tegevuse lõpetamine toimub Eesti Vabariigi seadusandlusega sätestatud korras.
9.2. Ühingu tegevuse lõpetamisel moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, mis lahendab Eesti Oftalmoloogide Seltsi varade Ühingu eesmärkidele lähedaste sihtidega ühendustele üleandmise.

Põhikirja uus redaktsioon on vastu võetud 07. jaanuaril 2005.aastal Eesti Oftalmoloogide Seltsi liikmete üldkoosolekul Tartus.